GEOLOGIE

Rocile din care sunt formaţi Munţii Penteleu sunt predominant reprezentate prin gresii, argile şi marne. La acestea se adaugă, secundar, microconglomerate, marno-calcare, menilite, şisturi disodilice etc. Ele alcătuiesc strate cu grosimi de la caţiva centimetri până la 2-10 m, dispuse în alternanţă.

În Penteleu se disting sectoare în care orizonturile de gresii sunt mai subţiri şi alternează cu cele marno-argiloase. La nord de aliniamentul Nehoiaş-Secuiu precumpăneşte faciesul gresiei de Tarcău, denumire dată de geologul Sava Athanasiu, în alcătuirea căreia intră strate de gresii de până la 3 m grosime şi intercalaţii subţiri de argile.

Gresia propriuzisă are culoare cenuşie, conţine mult cuarţ, mică şi un ciment calcaros. Adesea are caracter microconglomeratic. Rezistenţa mai mare la eroziune a făcut ca fizionomia interfluviilor să degaje masivitate, iar văile să prezinte caractere specifice depresiunilor.
Orizonturile şi stratele de gresii, argile şi marne sunt cutate, cutele având o direcţie în general NE-SV. Stratele au o cădere foarte mare, adesea fiind chiar verticale.

Caracteristicile structurale se reflectă atât în fizionomia generală a reliefului, cât mai ales în detaşarea unor forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburilor, cuestelor (forme de relief apărute într-o regiune în care stratele cu roci dure alternează cu cele moi, datorită eroziunii apelor curgătoare şi retragerii treptate a versanţilor).

Regiunea din care face parte masivul Penteleu constituie una din marile unităţi ale Carpaţilor, care s-a format relativ mai târziu, şi anume în neozoic. Ea apare cu înfăţişare de dealuri la finele sarmaţianului (acum circa 6 milioane de ani), după care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost înălţată şi fragmentată. În tot acest timp, reţeaua hidrografică a fragmentat intens suprafaţa iniţială şi a creat, alături de alte procese morfogenetice, înfăţişarea de astăzi.

De asemenea, mişcările neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicări mult mai intense în sectorul Ciucaş-Siriu-Penteleu, aici înregistrându-se cele mai mari valori altimetrice.

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale