HABITATE NATURALE


Tipuri de habitate naturale care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU,
conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011


Cod

 

Denumire habitat

 

 

%

Reprez.

Suprafaţa relativă

Starea de conservare

Global

3230

Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane

0,003

D

 

 

 

4060

Tufărişuri alpine şi boreale

0,05

C

C

A

B

6430

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

1

B

C

B

B

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

10

B

C

B

B

91E0*

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior-Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae

0,1

B

C

B

B

91V0

Păduri dacice de fag -Symphyto-Fagion

2,5

B

C

B

B

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană-Vaccinio-Piceetea

8

A

C

B

B

Legenda:
Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE
* = habitat prioritar
% = ponderea din suprafaţa sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat
Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv:
A = reprezentativitate excelentă,        B = reprezentativitate bună,
C = reprezentativitate semnificativă,  D = prezenţă nesemnificativă
Suprafaţa relativă = suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional:
§  A: 100 ≥ p > 15%
§  B: 15 ≥ p > 2%
§  C: 2 ≥ p > 0%
Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie:
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv:
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale