RELIEFUL

Masivul Penteleu este format dintr-o culme principala cu desfăşurarea nord-sud, în lungul căreia se află toate vârfurile a căror înălţime depăşeşte 1500 m. De la sud la nord mai importante sunt: Piciorul Caprei (1520 m), Viforâta (1667 m), Penteleu (1772 m), Crucea Fetei (1577 m), Corâiu (1608 m), Ciulianoş (1602 m). Între acestea există largi înşeuări la 1400 – 1500 m.

Dacă vârfurile şi crestele sunt alcătuite din pachete groase de gresii, în special gresie de Tarcău, înşeuările corespund unor sectoare în care predomină rocile mai puţin rezistente. Din culmea principală se desprind o serie de culmi ce coboară în trepte şi care, în majoritate, au o dispoziţie est-vest. Înălţimea acestora se menţine frecvent între 900 şi 1400m; rar, unele proeminenţe ating 1450-1500 m.

Aliniamentele celor mai multe culmi secundare se intersectează cu acelea ale unităţilor geologice. Ca urmare, fizionomia culmilor va fi destul de variată. Cele axate pe formaţiuni predominant grezoase sunt mai înalte, podurile sunt relativ netede, iar versanţii abrupţi. Interfluviile lungi, în alcătuirea cărora intră mai multe faciesuri petrografice, dau un profil accidentat, cu vârfuri, şei şi pereţi abrupţi. Pe versanţii lor numeroasele alunecări de teren creează un aspect aparte. Râpele de desprindere de formă semicirculară, de zeci de metrii înălţime, au în faţă o masă de pământ dispusă în trepte şi valuri haotice.

Văile, mai ales cele cu obârşia în dreptul şeilor de pe culmea principală, s-au adâncit în relieful iniţial cu 150-300 m şi prezintă în lungul talvegului numeroase rupturi de pantă, iar în profil transversal au sectoare înguste ce alternează cu porţiuni largi. Şi aceste caracteristici sunt în bună parte legate de diferenţele de rocă.

 


Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0190 Penteleu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0190 Penteleu
  • Localizare
  • Relief
  • Clima
  • Geologie
  • Hidrografie

  • Biodiversitate

  • Flora
  • Fauna
  • Habitate naturale